U bent hier: BMM > NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

25 november 2004 — BMM model gebruikt over heel de wereld

COHERENS is een driedimensioneel model voor kustwateren dat ontwikkeld werd door de BMM als onderdeel van onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. Het COHERENS programma kan worden toegepast bij de simulatie van zowel fysische parameters (stromingen, waterhoogten, temperatuur, zoutgehalte) als microbiologische parameters (plankton en nutriënten), sediment- en contaminantentransport, en de verspreiding van olievlekken. De programmeercode en de documentatie worden gebruikt in meer dan 60 landen voor operationele voorspellingen, monitoring en algemeen wetenschappelijke studies, maar ook bij universitaire cursussen. Sinds de officiële uitgave in april 1999, gebruiken meer dan 600 geregistreerden dit COHERENS model (september 2004).

Meer informatie

25 oktober 2004 — Het verjaardagsfeestje van de Belgica

Op maandag 25 oktober 2004, vierden 235 aanwezigen de 20ste verjaardag van de Belgica in het fantastische decor van de Brusselse Albert Hall. Sprekers uit socio-economische sectoren van binnen- en buitenland gaven aan wat hun verwachtingen zijn op het gebied van marien onderzoek. Op het einde van de dag gingen twee eminente wetenschappers de uitdaging aan en formuleerden hun eerste antwoord. Het symposium werd afgesloten met een feestelijk diner waarop de heldendaden van de wetenschappers en bemanning aan boord van de Belgica verder werden besproken. Presentaties zijn beschikbaar.

Foto's

Maar het feest is nog niet ten einde! Op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober ontvangt de Belgica jeugdig bezoek. Tijdens deze 2 dagen komen meer dan 420 leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs uit Vlaamse, Brusselse en Waalse scholen aan boord om de boeiende wereld van de oceanografie ontdekken.

Wat onderzoeken wetenschappers op zee? Hoe worden stalen van water of bodem genomen? Waar slaapt de bemanning? De leerlingen verkennen het schip onder begeleiding van een wetenschapper. Ze bezoeken de verschillende labo's, praten er met wetenschappers en ontdekken er welke technieken op zee gebruikt worden voor het nemen van water- en bodemstalen. Verschillende wetenschappelijke disciplines komen aan bod: biologie, chemie, geologie, wiskunde, . Verder kunnen de leerlingen van dichtbij bekijken hoe het leven er aan boord van een schip waar wetenschappers en militairen samen werken, aan toe gaat: keuken, kajuiten, computerkamers.

Foto's
   

21 oktober 2004 — Het opsporen van olievervuilers via satellieten

BelgiŽ zal, tijdens de periode van 15 oktober 2004 tot het einde van het jaar, het gebruik van satellietbeelden als extra input in het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee evalueren.

Het doel is om illegale olielozingen frequenter te kunnen opsporen en te vervolgen.

Sinds maart 2004, engageren Duitsland, Nederland en Groot-BrittanniŽ zich binnen een, door ESA gesponsord, proefproject dat wordt geleid door de Noorse Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Het proefproject heeft als doel om een operationeel oliedetectie programma te ontwikkelen. Ook BelgiŽ zal vanaf nu via de BMM meewerken aan dit project.

Satellietbeelden, genomen boven de Noordzee, worden eerst automatisch geanalyseerd op mogelijke olievlekken en nadien manueel door operatoren gecontroleerd en bevestigd.

De beelden en bijkomende analyserapporten kunnen door de BMM worden bekeken op een beveiligde website. Wanneer een mogelijke olievlek door een KSAT-operator wordt bevestigd, krijgt de eindgebruiker een telefonisch bericht en een geschreven rapport per mail.

Deze nieuwe methode kan een bijkomende troef zijn voor het Belgische luchttoezicht. Het satellietbeeld is volledig vergelijkbaar met het radarbeeld dat aan boord van ons toezichtvliegtuig genomen wordt. Beide sensoren werken op hetzelfde principe dat olie de capillaire golven op het wateroppervlak dempt. Op zichzelf kan de satelliet de aard van de verontreiniging echter niet met volle betrouwbaarheid bepalen. Het toezichtvliegtuig biedt dus een meerwaarde: de evaluatie door goed getrainde operatoren die beroep doen op meerdere sensoren en visuele observatie, en de mogelijkheid tot verzameling van bewijsmateriaal indien dit nodig is (beeldmateriaal, identificatie, radiogesprek met het betrokken schip).

Satellietbeelden kunnen leiden tot een doelgerichter inzetten van het toezichtvliegtuig. Nu geeft het luchttoezichtsprogramma een beperkt aantal momentopnames van het aantal illegale lozingen. Het afschrikkende effect is hierbij de belangrijkste troef. Met het gebruik van satellietbeelden kan het aantal momentopnames worden verhoogd en kan het vliegtuig worden ingezet wanneer de satelliet een illegale olielozing vaststelt.

Een nadeel is dat het overvliegen van satellieten voorspelbaar blijft en het is daarom noodzakelijk om bijkomende vluchten met het vliegtuig te blijven plannen.

Door actief deel te nemen aan het North Sea Trial project heeft het Belgische luchttoezicht de mogelijkheid om nodige specificaties te bepalen voor zowel het oliedetectie programma door middel van satellietbeelden, als voor het luchttoezicht.


Illustratie van een verwerkt satellietbeeld. Gele cirkels: schepen; rode kader: olievervuiling met links een vergroting.

7 oktober 2004 — Nieuwe wetgeving zand- en grindwinning

Op 7 oktober 2004 werden in het Staatsblad twee koninklijke besluiten gepubliceerd die kaderen in het duurzaam beheer van de Noordzee. Deze KB's houden verband met de exploratie - en exploitatieactiviteiten op het continentaal plat en de territoriale zee.

Het ene ("procedurebesluit") betreft de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen. Het vervangt het oude KB van 7 oktober 1974 (dag op dag dertig jaar oud) met ongeveer dezelfde strekking. (www.staatsblad.be - koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, pdf, Staatsblad 7.10.2004, pp. 70529 t/m 70542).


Het andere ("MEB-besluit") voert regels in over de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 voor de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat (www.staatsblad.be - koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, pdf, Staatsblad 7.10.2004, pp. 70525 t/m 70528).

15 september 2004 — Symposium "20ste verjaardag Belgica"

De Belgica is 20 jaar jong! Ter gelegenheid van deze verjaardag organiseren we op maandag 25 oktober 2004 in het Albert Hall Complex in Brussel een symposium onder het thema "Wat verwacht de socio-economische wereld van de resultaten van ons marien onderzoek?". Geïnteresseerd? Kijk snel naar het programma van de dag.

Uitnodigingskaart

Programma

Inschrijving

3 september 2004 — Lange termijn getijdenvoorspeller voor Oostende

Je kunt vanaf nu op deze website een lange termijn getijdentabel voor Oostende opvragen voor data variërend van 1 januari 1980 tot 31 december 2020. De gegevens gelden voor de harmonische getijden, d.w.z. dat de waterhoogte enkel afhankelijk is van het getij en dat er geen rekening wordt gehouden met de meteorologische invloeden. Onze harmonische voorspellingen worden enkel ter informatie beschikbaar gemaakt en vervangen in geen geval de officiële getijdentabellen die voor de Belgische havens door de Administratie Waterwegen en Zeewezen worden uitgebracht.

Voor 5daagse voorspellingen die wel rekening houden met de meteorologische omstandigheden, kun je onze andere voorspellingen raadplegen.

Getijdenvoorspeller

3 augustus 2004 — De organisatie van milieutoezichtvluchten door de BMM

De hoofdzakelijke taak van het toezichtvliegtuig is het toezicht op zeeverontreinigingen binnen het zeegebied dat onder de bevoegdheid van de Belgische federale overheid valt.

Gelijklopend met het toezicht op zeeverontreinigingen worden de vluchten ook benut om andere toezichtfuncties uit te voeren waaronder het toezicht op de beroeps- en sportzeevisserij, de controle van het scheepvaartverkeer, zand- en grindwinning, de storting van baggerslib in zee, de recreatie op zee maar ook de waarneming van verschillende mariene verschijnsels zoals de dynamiek van zandbanken, het gedrag van zeezoogdieren en de seizoensgebonden algenbloei.

Onafhankelijk van het type zending krijgt de opsporing en identificatie van alle mogelijke zeeverontreinigingen de voorrang tegenover andere observaties.

De BMM operatoren verzekeren jaarlijks gemiddeld 250 vluchturen boven de Noordzee. De goede uitvoering van deze planning is onderhevig aan technische en meteorologische omstandigheden.

Sinds het begin van luchttoezichtsprogramma, in 1991, kunnen we een duidelijke vermindering van het aantal geobserveerde zeeverontreinigingen waarnemen. Deze vermindering is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van het vliegtuig, boven het zeeoppervlak, dat voor een afschrikkend effect zorgt.

In 2003 wordt deze tendens bevestigd wanneer geen rekening wordt gehouden met de zeeverontreinigingen die door de operatoren van de BMM met zekerheid konden worden toegeschreven aan het wrak van de Tricolor en haar bergingswerkzaamheden in 2003.

Meer informatie

23 juli 2004 — Symposium Belgica: 25 oktober 2004

In oktober 2004 wordt het wetenschappelijk onderzoeksschip Belgica 20 jaar!

Het oceanografisch onderzoeksschip Belgica is eigendom van de Belgische staat en ressorteert onder het Federaal Wetenschapsbeleid. Het beheer van het schip, de wetenschappelijke uitrusting, de planning en de organisatie van de wetenschappelijke campagnes op zee worden uitgevoerd door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM). De Belgische Marine levert de bemanning, zorgt voor de operationele uitbating en voor de meerplaats te Zeebrugge, de thuishaven van de Belgica.

Sinds haar vuurdoop rond het wrak van de Mont Louis in 1984 is de Belgica meer dan 200 dagen per jaar aan het werk, op de Noordzee en soms op de noordoostelijke Atlantische oceaan. De Belgica heeft ondertussen een immense hoeveelheid gegevens verzameld over de biologische, chemische, fysische, geologische en hydrodynamische processen die zich op zee afspelen. Al die tijd blijft de Belgica ook de rol van varend laboratorium vervullen voor onderzoekers van onze universitaire instellingen en wetenschappelijke instituten. Zij proberen tijdens hun zoektocht die meer en meer een Europese dimensie krijgt, de structuur en de werking van de Noordzee beter te begrijpen.

Het Federaal Wetenschapsbeleid en de BMM, departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, willen deze verjaardag samen met u vieren met een symposium voor wetenschappers, gebruikers van de zee en andere geïnteresseerden op maandag 25 oktober 2004 in het Albert Hall Complex te Brussel.

De relatie tussen wetenschappers en maatschappij is zeer belangrijk in alle domeinen en dus ook in de mariene wetenschappen. Daarom laten we op dit symposium een aantal sleutelfiguren van de sociaal-economische sector aan het woord. We gaan op zoek naar de noden van de gebruikers van de zee inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Wat verwacht de privé-sector en meer algemeen de maatschappij, van de wetenschappelijke wereld? Welke uitdagingen moeten de Belgica, als platform voor wetenschappelijke dienstverlening, en haar wetenschappelijke gebruikers in de toekomst aangaan? Dit wordt een dialoog tussen wetenschappers en economische actoren in activiteiten als baggeroperaties, beleid, verzekeringen, hernieuwbare energie,…. Industrie, beleidsmensen en wetenschappers stellen vragen en geven antwoorden.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Meer praktische informatie en het gedetailleerde programma krijgt u in september 2004.

7 juli 2004 — Open Deur Belgica

Op 10 en 11 juli organiseert de marinebasis in Zeebrugge voor de 25ste keer de Internationale Opendeurdagen. Talrijke Belgische en buitenlandse schepen en tentoonstellingen zijn te bezichtigen. Ook het oceanografisch onderzoeksschip, de Belgica, is open voor het publiek. Aan boord kun je zien hoe de wetenschappers stalen nemen van zand, water en vissen en hoe ze deze stalen verder onderzoeken. Iedereen is welkom!

1 juli 2004 — Franse oefening olievervuiling

Eind mei kwamen experten van verschillende landen, waaronder België, samen in het Franse Lorient voor een oliebestrijdingsoefening. Ze wilden niet alleen de evolutie van een olievlek op zee beter bestuderen, maar ook het gebruik van dispersanten en het kalibreren van nieuwe technieken.

De oefening situeerde zich op 2 niveaus: op zee en in de lucht. De Franse autoriteiten zorgden voor een gecontroleerde olievervuiling waarop de verschillende technieken werden getest. Wetenschappers waaronder collega's van de BMM, namen stalen op zee en analyseerden de olievlek.

Eén vliegtuig verspreidde dispersanten over de olievlek terwijl een ander vliegtuig hem de exacte plaats aanduidde. Deze dispersanten worden onder bepaalde voorwaarden gebruikt om een olievlek uiteen te doen vallen in kleine druppels. De operatoren aan boord van de andere vliegtuigen, waaronder ons Belgisch vliegtuig, moesten de nieuwe code om het volume van een olievlek te schatten, valideren. Deze nieuwe code, Bonn Agreement Oil Appearance Code (BAOAC), is wetenschappelijk onderbouwd en houdt rekening met de kleur van de olie, het uitzicht, de continuïteit van de vlek, enz. Op het einde van de oefening werd de resterende olie terug opgeruimd.

De combinatie van de verschillende sensoren aan boord van het Belgisch vliegtuig maakt het mogelijk om niet alleen de dikkere lagen van de olie (met infrarood sensor) weer te geven maar ook zeer dunne niet zichtbare delen (met ultraviolet sensor). Aangevuld met de radar- en videobeelden en de expertise van de Belgische getrainde operatoren heeft deze oefening eens te meer bewezen dat het luchttoezicht een noodzakelijk instrument is in de beoordeling en evaluatie van olievervuiling op zee.

Op de foto zie je van links naar rechts:
- het Britse dispersantenvliegtuig
- ons Belgische luchttoezichtvliegtuig van de Landmacht (met rode snuit)
- het Franse luchttoezichtvliegtuig
- het Britse vliegtuig van de Coastguard
- het Zweedse luchttoezichtvliegtuig

Meer informatie

28 juni 2004 — 115000 mariene gegevens in databank

Sinds deze week zitten er meer dan 115000 mariene gegevens in de databank van het Belgian Marine Data Centre (BMDC). Recent werd een belangrijke dataset over zeevogeltellingen in de databank opgenomen. De gegevens van vogeltellingen zijn interessant op zich, maar de informatie wordt nog waardevoller omdat ze verbonden zijn met omgevingsparameters van de Noordzee (water, bodem, lucht). Ook de bijkomende informatie of meta-informatie (manier van staalname, onderzoekslaboratorium,…) is in onze databank zeer nuttig voor het vergelijken en verwerken van gegevens. Alle gegevens in de databank van het BMDC worden nagekeken omdat ze moeten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.

Ben je op zoek naar bepaalde gegevens over de Noordzee? Aarzel niet, meld je aan bij de BMDC en start je zoekopdracht!

Meer informatie: http://www.mumm.ac.be/datacentre/

14 juni 2004 — Milieuvergunning windmolenpark geweigerd

De minister bevoegd voor het mariene milieu, Johan Vande Lanotte heeft vandaag de milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark van 7 windmolens nabij de westelijke dam van Zeebrugge geweigerd. Dit park, een project van de n.v. SPE, betrof de bouw van een geheel van 14 windturbines van elk 2 MW. Daarvan zouden er 7 op zee (onder federale bevoegdheid) en 7 ‘op land’ (onder Vlaamse bevoegdheid) geplaatst worden. De milieuvergunning voor de 7 ‘Vlaamse’ turbines werd al door de Bestendige Deputatie van West Vlaanderen geweigerd. De beslissing van minister Vande Lanotte houdt zowel rekening met de milieueffectenbeoordeling en het advies van de BMM als met de resultaten van de openbare consultatie.

Meer informatie:

Beslissing van de Minister: een kopij van het Ministeriële Besluit kan aangevraagd worden op windmills@mumm.ac.be. Gelieve uw postadres te vermelden.

9 juni 2004 — Bezoek de Belgica met je klas!

MET JE KLAS

Tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek viert de Belgica, het Belgisch oceanografisch schip, haar 20ste verjaardag. Op 26 en 27 oktober 2004 kunnen leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs het schip onder begeleiding van een wetenschapper verkennen. De leerlingen bezoeken de verschillende labo's, praten er met wetenschappers en ontdekken welke technieken op zee gebruikt worden voor het nemen van water- en bodemstalen. Hierbij komen verschillende wetenschappelijke disciplines aan bod: biologie, chemie, geologie, wiskunde… Tenslotte brengen de leerlingen bij een drankje aan de kaai, ook een virtueel bezoek aan de varende Belgica d.m.v. een computerspel.

De rondleiding in de Belgica gebeurt per klas en is gratis. De activiteiten aan de kaai zijn vrij. Op woensdagnamiddag kunnen ook leerkrachten in groep de Belgica bezoeken.

Wanneer en waar?

Dinsdag 26 en woensdag 27 oktober 2004, van 10 tot 17 uur aan de Marinebasis van Zeebrugge, St Jansdijk 1, 8730 Zeebrugge. Het bezoek zal ongeveer 1,5u duren.
Wegbeschrijving: http://www.mumm.ac.be/NL/Contact/location-belgica.php

Info & reservering

Reservering is verplicht. Je kunt ons bereiken op volgend adres, elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16u:

Sigrid Maebe
BMM-KBIN
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02 773 21 35; Fax 02 770 69 72
E-mail: s.maebe@mumm.ac.be

Meer info http://www.vlaamsewetenschapsweek.be/ (klik op Initiatieven met kwaliteitslabel)

MET JE FAMILIE

Individuele bezoekers krijgen ook de gelegenheid om de Belgica te bezoeken. Tijdens de Internationale Open Deur van de Marine op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004 staat de Marinebasis van Zeebrugge en dus ook de Belgica, open voor het grote publiek. Meer info volgt op www.mil.be

Je kunt ook kennis maken met de activiteiten van de BMM tijdens de Defensiedagen in Hotton bij Marche en Famenne op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2004. M

Meer info: http://www.mil.be/defdays/index.asp?LAN=nl

4 juni 2004 — Wereld Oceaan Dag op 8 juni

8 juni 2004 wordt een waarachtig feest van de zee, waarbij het publiek bewust gemaakt wordt van onze toekomst op de Blauwe Planeet en het opgeroepen wordt om naar een beter beheer van de oceanen te streven. Op alle vijf werelddelen willen aquaria, wetenschappelijke instellingen, musea en educatieve centra het publiek tonen wat ze hiervoor doen. Ze organiseren daarom tegelijkertijd verschillende animaties en acties.

In het Museum voor Natuurwetenschappen kun je gaan kijken naar de film Deep Blue.

Meer informatie

3 juni 2004 — Onderzoek onder water

Vorige week verscheen op de website "Information Society Technologies (IST) Results" van de Europese Commissie een artikel over het project SUMARE dat gecoördineerd werd door de BMM. Deze IST dienst geeft online nieuws over de resultaten van de Europese onderzoeksprojecten.

Bij het SUMARE project werden autonome sensoren gebruikt voor het bestuderen van de zeebodem, algen en zandbanken. Deze sensoren zijn efficiënt, relatief goedkoop en nauwkeurig. Eén van de doelstellingen was het in kaart brengen van maerl, een kalkachtig alg dat grote banken vormt op de zeebodem van Bretagne, de Noordzee en Ierland. Maerl heeft verschillende commerciële toepassingen waaronder bodembemesting en behandeling van drinkwater.

Meer informatie

26 mei 2004 — Oostende voor Anker 2004

Van 28 tot 31 mei 2004 wordt Oostende een wervelend maritiem centrum. Het festival van de authentieke scheepvaart en de Noordzee, Oostende voor Anker, vindt dan weer plaats.

De belangrijkste organisaties die schepen of historische sites, zoals scheepswerven, vuurtorens haven- en dokkeninstallaties beheren, stellen zich aan een ruimer publiek voor. Dit is een unieke kans om je volledig in een nautische sfeer onder te dompelen en zelfs mee te varen met droomschepen!

Ook de BMM zal van de partij zijn. Je kunt er virtueel de Belgica bezoeken, het Belgisch oceanografisch schip dat dit jaar haar 20ste verjaardag viert. Je vindt ons op het Stationsplein tussen het station en het Mercatordok want daar is het epicentrum. Naast de infobalie voor deelnemers en bezoekers staan hier de standen rond levend maritiem erfgoed: scheepsambachten, nautische behoudsorganisaties. Om de sfeer helemaal te benadrukken wordt Oostende voor Anker een hoogtepunt van maritieme en nautische cultuur: tentoonstellingen van scheepvaartschilders, kunstenaars en optredens van muzikanten.

http://www.oostendevooranker.be/

10 mei 2004 — Olievervuiling in 2003

In 2003 hielden de collega's van de BMM zoals elk jaar, vanuit de lucht de zee in het oog. Met dit luchttoezicht wil de BMM vooral olie- en andere vervuilingen opsporen. Verder controleren de operatoren vanuit het vliegtuig ook een aantal aspecten van de visserij of observeren ze wetenschappelijke fenomenen.

Door het incident met de Tricolor, waarbij bijna continu olie in zee vrij kwam, vlogen de operatoren tijdens elk van de 214 vluchten, over het wrak van de Tricolor. Deze zone werd dus heel goed in het oog gehouden. Van de 81 vervuilingen die in 2003 opgemerkt werden, waren er 65 afkomstig van de Tricolor en 16 van een andere bron.

Het aantal schepen dat op heterdaad betrapt wordt, blijft niet groot: 2 in 2001, 1 in 2002 en 2 in 2003. Toch zien we dat het toezichtsvliegtuig een ontradend effect heeft. Sinds het begin van het luchttoezicht in 1991, is er duidelijk een daling in het aantal geobserveerde vervuilingen. Voor 2003 krijgen we, indien we de olievervuiling die duidelijk van de Tricolor afkomstig was niet meerekenen, een gelijkaardig beeld.

Enkele voorlopige cijfers van de opgespoorde vervuiling in 2001-2003:

5 mei 2004 — Potvis gesignaleerd

Op woensdag 5 mei werd voor de kust van Blankenberge een levende walvis waargenomen door Dierenarts John Van Gompel. Aangezien de BMM op dat moment vanuit de lucht controles uitvoerde, is het toezichtsvliegtuig naar het dier op zoek gegaan. Voor het strand van Zeebrugge werd inderdaad een walvis waargenomen door waarnemers van de BMM. Het dier werd geïdentificeerd als een potvis. Ook de vrijwillige Zeereddingdienst van Blankenberge werd op de hoogte gebracht en ging ter plaatse om ervoor te zorgen dat het dier zo ver mogelijk van de kust bleef. Potvissen die in ondiep water terecht komen, geraken in moeilijkheden; eens op het strand zijn ze reddeloos verloren.

Het gaat om een potvis van ten minste 14 meter lang. Het dier leek in een zeer slechte fysieke toestand. De laatste waarneming van het dier dateert van 14.30 op 5 mei, voor de haven van Zeebrugge.


Foto van "Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst", omstreeks 14h op 05/05/04.

Meer informatie over potvissen

 Ouder nieuws

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
20:00
0.49 m
 Hoog
13:50
5.04 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 7.85 m/s 
 Sector 250° , WSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.29 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen